صاحب رسانه بدون واسطه در سراسر کشور ,رزرو بیلبورد
6294 250 0912

خانه » قیمت اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان

قیمت اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان

اجاره بیلبورد های منتخب در اصفهان سال 1401

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا لازم است از یک تیم حرفه ای و باسابقه مشاوره گرفت.
کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با سال ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرحی بوده اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

جهت دریافت نتیجه مطلوب، کمپین تبلیغاتی خود را به کارشناسان حرفه ای در این حوزه بسپارید.

ردیفموقعیت مکانی بیلبورد های تبلیغاتیمتراژتعرفه بیلبورد
1بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت راست38تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
2بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت چپ36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
3بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت راست36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
4بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت چپ38تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
5اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت راست50تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
6اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت چپ48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
7اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت راست42تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
8اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت چپ44تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
9شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
10شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
11شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
12شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
13اتوبان فرودگاه ــ منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
14اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
15اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
16اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
17اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
18اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
19اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
20اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
21اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
22اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
23اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
24اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
25اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
26اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
27اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
28اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
29اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
30اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
31اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی_ دید به اصفهان _سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
32اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
33اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی_دید از اصفهان_سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
34اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان_سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
35اتوبان فرودگاه_منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
36اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
37منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید از اصفهان42تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
38منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید به اصفهان42تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
39بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت راست52تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
40بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ وسط52تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
41بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت چپ52تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
42بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
43بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ وسط40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
44بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
45اتوبان ذوب آهن روبروی فالورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت راست45,5تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
46اتوبان ذوب آهن روبروی فالورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت چپ47,3تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
47اتوبان ذوب آهن روبروی فالورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت راست52,5تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
48اتوبان ذوب آهن روبروی فالورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت چپ50,8تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
49اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت راست52,5تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
50اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
51اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت راست52,5تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
52اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
53بزرگراه شهید اردستانی حدفاصل میدان الله و ورودی بزرگراه آقابابایی مقابل بازار کوثر مسیر غرب به شرق35تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
54خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرشرق به غرب40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
55خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرغرب به شرق40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
56خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - مسیر غرب به شرق - خروجی شهر48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
57خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی -مسیر شرق به غرب - ورودی شهر48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
58خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - دید از شهرک صنعتی جی48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
59خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر غرب به شرق36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
60خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر شرق به غرب36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
61خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
62خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
63خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
64خیابان جی شرقی- حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
65خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر شرق به غرب32تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
66خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر غرب به شرق32تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
67خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر شمال به جنوب48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
68خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر جنوب به شمال48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
69میدان الله ابتدای خیابان پروین18تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
70خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر جنوب به شمال36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
71خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر شمال به جنوب36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
72خیابان کاوه حد فاصل پل چمران و پل 20 آبان روبروی مدرسه سادات مسیر شمال به جنوب24,5تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
73بلوار کاوه حدفاصل سه راه ملکشهر و جابرانصاری به سمت ترمینال کاوه مسیر شمال به جنوب- ورودی شهر45تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
74بلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملکشهر دید از چهارراه جابر انصاری مسیرجنوب به شمال-خروجی شه36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
75بلوار کاوه مقابل ترمینال کاوه مسیر جنوب به شمال52,5تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
76بلوار کاوه مقابل خیابان غرضی ورودی شهر مسیر شمال به جنوب43,2تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
77بزرگراه چمران- روبروی خیابان محمدطاهر مسیر شرق به غرب22,5تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
78بزرگراه چمران- قبل از پل چمران - مقابل خیابان اشراق مسیر شرق به غرب32آخرین تعرفه 09122506295
79بزرگراه چمران مقابل خیابان آل محمد28آخرین تعرفه 09122506296
80بلوار ارغوانیه به سمت خیابان جی مسیر جنوب به شمال24آخرین تعرفه 09122506297
81بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب1 (سمت چپ)24تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
82بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب2 (سمت راست)24تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
83خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان دید از پل شهرستان مسیر غرب به شرق30تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
84خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان به سمت پل شهرستان مسیر شرق به غرب32تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
85بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) دید از میدان رهنان مسیرغرب به شرق36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
86بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) بسمت میدان رهنان مسیرشرق به غرب36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
87میدان احمدآباد ابتدای خیابان سروش دید از میدان احمدآباد -مسیر جنوب به شمال32تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
88بلوار کشاورز مقابل خیابان باغ فردوس-مسیر شرق به غرب35تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
89تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از اتوبان ذوب آهن-3مسیر غرب به شرق48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
90تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز به سمت کوه صفه -2مسیر شمال به جنوب48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
91تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه -1مسیرجنوب به شمال48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
92تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شرق به غرب دید از کوه صفه152تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
93تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی-مسیر غرب به شرق به سمت کوه صفه248تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
94تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شمال به جنوب(3دید از بزرگراه شهید
میثمی)
48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
95کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه140تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
96کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه240تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
97کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه340تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
98کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه440تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
99کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر شمال به جنوب وجه140تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
100کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیرشمال به جنوب وجه240تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
101خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان قدس-مسیر شرق به غرب32تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
102خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان 20آبان-مسیر غرب به شرق32تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
103خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از چهارراه هشت بهشت- مسیر جنوب به شمال40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
104خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از میدان احمدآباد-مسیر شمال به جنوب40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
105بلوار آتشگاه- مسیر غرب به شرق32تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
106میدان آتشگاه مقابل رستوران شب نشین48تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
107بلوار ملت ابتدای خیابان توحید32,4تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
108بزرگراه آقابابایی مقابل باغ بانوان طلوع مسیر جنوب به شمال36تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
109خیابان امام خمینی مقابل خیابان رسالت مسیر جنوب به شمال46,8تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
110شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 132تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
111شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 232تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
112شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 332تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
113جاده اصفهان شیراز قبل از شهرک صنعتی رازی90تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
114جاده اصفهان شیراز قبل از شهرضا مقابل خدمات رفاهی مادر90تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
115جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت آباده حدفاصل سواالر و یحیی آباد90تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
116جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت اباده90تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
117جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
118جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
119جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
120بیلبورد اول ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
121بیلبورد دوم ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
122بیلبورد اول خروجی شهر بهارستان(محور میانی)21تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
123بیلبورد دوم خروجی شهر بهارستان (محور میانی)21تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
124امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت چپ45تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
125امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت راست45تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
126امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت راست45تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
127امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت چپ45تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
128امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه مولنجان به سمت فرودگاه شهید بهشتی40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
129امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه حصه دید از فرودگاه شهید بهشتی40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
130فوالد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
131فوالد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
132فوالد دشهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت چپ40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
133فوالد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت راست40تعرفه بیلبورد اصفهان استعلام آخرین تعرفه 09122506294
اجاره تبلیغات بیلبوردی در اصفهان
get

بیلبورد های تبلیغاتی آراد در سراسر کشور

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان

بیلبوردها، چیزی بیش از فضای تبلیغاتی هستند. با اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان، بوم های پویایی دارید که می توانند به دیده شدن برند شما کمک فراوانی کنند. بیلبوردهای ما از نظر استراتژیک در مناطق پرترافیک قرار دارند و روزانه توسط تعداد زیادی از رانندگان و عابران پیاده دیده می‌شوند. آن‌ها دیدی بی‌نظیر و همچنین طراحی‌ها و تزیینات سفارشی فوق العاد ه ای ارائه می‌دهند. بنابر این می‌توانند کسب و کار شما را به شیوه‌هایی زنده کنند که نادیده گرفتن آن غیرممکن است.

بیلبوردها، یک ابزار تبلیغاتی عالی برای مشاغل هستند. یک بیلبورد با اطلاعات مناسب در مکان مناسب در نهایت می تواند اظلاعات و دسترسی مشتری را به برند شما افزایش دهد. خدمات اجاره بیلبورد ما به صاحبان مشاغل این فرصت را می دهد تا محصول و خدمات خود را به گونه ای تبلیغ کنند که با اطمینان به بازار هدف خود در اصفهان برسند.

 • اجرای کمپین های تبلیغاتی در استان اصفهان


اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان، از بهترین گزینه های بازاریابی می باشد. اصفهان یا همان نصف جهان معروف، که آوازه اش در آن سوی مرزهای این سرزمین نیز به گوش می‌رسد.
استان اصفهان با دارابودن جاذبه های فرهنگی، هنری، تاریخی و طبیعی متنوع و قرار داشتن در مسیر ترانزیتی کشور، سالانه پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است.
این مهم عامل اصلی بیشترین توجیه اقتصادی در جهت اجرای کمپین های تبلیغاتی در استان اصفهان است.

اجاره تبلیغات بیلبوردی در اصفهان
تابلو تبلیغاتی در اصفهان
 • تبلیغات بیلبوردی در راه های ترانزیتی اصفهان


اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور و در مسیر راه های ترانزیتی از شمال به جنوب و شرق به غرب، موقیعت جغرافیایی ویژه ای دارد. لذا این موقعیت ویژه منجر به تشکیل شهرک های صنعتی متعدد گردیده است، ازجمله این شهرک های صنعتی عبارت است از؛ محمود آباد ( مهد سنگ ایران )، شهرک صنعتی جی، حائز اهمیت ترین آن ها فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و … هستند. همچنین اجاره بیلبورد تبلیغاتی در دولت آباد اصفهان به عنوان یک شهرک صنعتی، فرصت مناسبی برای بهتر دیده شدن کسب و کار شما  است. شهر فولادشهر نیز در مسیر کارخانه ذوب‌آهن قرار دارد و دارای ورزشگاه ذوب‌آهن و 5 دانشگاه است. بنابراین اجاره بیلبورد در فولادشهر استان اصفهان، گزینه مناسبی برای جذب هر چه بیشتر مخاطب است. 

کسی تبلیغات نمی خواند مردم آنچه را که برایشان جالب است می خوانند و گاهی این یک تبلیغ است.
هوارد لوک

نقش ویروس کرونا بر تبلیغات محیطی

وقتی پیام برند شما در بزرگراه‌ها و تقاطع‌های کلیدی قرار دارد، شناخت برند و اقدام سریع را در بین مخاطبان هدف خود افزایش می‌دهید. مردم به دلیل شیوع COVID-19 بیشتر وقت خود را در خانه گذراندند و با خستگی دیجیتال روبرو هستند. بنابراین ترجیح می‌دهند زمان بیشتر از وقت خود را خارج از منزل سپری کنند. از این رو اجاره بیلبورد، مکان مناسبی برای سرمایه گذاری خارج از خانه است. جاده ها یا بزرگراه ها با خلاقیت مناسب و در مکان‌های مناسب باعث آگاهی انبوه می‌شوند. از آنجایی که مردم می خواهند در هر جایی به جز در خانه باشند، بیلبوردها راه مناسبی برای آوردن مشتریان به سمت برند شما هستند.

گزیده‌ی سخنان پدر تبلیغات دیوید آگیلوی

دیوید آگیلوی ( ژوئن 1911_ ژوئیه 1999) مدیر تبلیغاتی برجسته ی اهل بریتانیا بود، تا جایی که به وی لقب پدر تبلیغات داده شد. او در کنار بزرگانی مانند دکتر گالوپ (بنیان گذار موسسه گالوپ)، ریموند رابیکم و استنلی زرور از پیشگامان تبلیغات مدرن به شمار می رود.

 • مقرون بصرفه بودن تبلیغات بیلبوردی در اصفهان


استان اصفهان به عنوان پرجمعیت ترین شهر کشور بعد از پایتخت ایران که جمعیت آن بالغ بر 5 میلیون نفر اعلام شده است. در نتیجه این مهم یکی دیگر از قابلیت های توجیه اقتصادی هرچه بیشتر برای رونمایی از برند و کسب و کار صاحبان صنایع در رسانه تبلیغات محیطی دراین استان محسوب می‌شود.

بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان
 • عوامل حائز اهمیت در تبلیغات بیلبوردی استان اصفهان


اصفهان در آذر ماه سال 1394 به همراه رشت به شبکه‌ی شهر های خلاق جهان، زیر نظر یونسکو پیوست. اصفهان دارای 15 منطقه شهری است. مقامات میراث فرهنگی استان اصفهان معتقدند که بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و فرهنگی ارزشمند در این استان وجود دارد که باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی می‌شود. همچنین بستر مناسبی برای تبلیغات محیطی در اصفهان  فراهم می‌سازد.

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی دراصفهان

عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بر قیمت بیلبوردها تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخارهمکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد درمکان های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه ای فراهم کند. بیلبوردها با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند.

جهت مشاوره و رزرو بیلبورد و تبلیغات محیطی در اصفهان با شماره 09122506294 تماس بگیرید.

4/5 - (1081 امتیاز)

23 دیدگاه دربارهٔ «قیمت اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان»

 1. جانثاری

  سلام. عذر میخوام چطور میتونم قیمت بیلبوردهای تبیلغاتی رو توشهر اصفهان داشته باشم؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

  1. با عرض سلام و درود
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09122506294 تماس بگیرید.

 2. هادی هدایت مندی

  با سلام و احترام
  برای رزرو بیلبورد اصفهان با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟

 3. نادیا اعظم پور

  سلام و خسته نباشید
  ما یک آژانس مسافرتی هستیم و برای جام جهانی 2022 قطر میخواهیم تبلیغات بیلبوردی انجام بدیم
  شما کدام محور را که در لیستتون موجود دارید مناسبترین مکان برای تبلیغات محیطی برای آژانس ما پیشنهاد میدهید؟
  با تشکر

  1. سلام سرکار خانم اعظم پور
   توصیه میکنم هر چه سریعتر اقدام بفرمایید و
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09122506294 تماس بگیرید.

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع دقیق از اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان و تعرفه های رزرو بیلبوردها می‌توانید از طریق شماره 09122506294با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب، لطفا برای اطلاع دقیق و بیشتر درمورد بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09122506294 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب، لطفا از طریق شماره 09122506294 با کارشناسان ما، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از جزییات و شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09122506294 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  2. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی اصفهان می‌توانید از طریق شماره 09122506294 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید.

  1. سلام و وقت بخیر، قیمت بیلبورد اصفهان در مناطق مختلف متفاوت است. لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط و مناطق رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی از طریق شماره 09122506294 با کارشناسان ما در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.