سازنده پل های عابر پیاده

پلکان ثابت، نیمه مکانیزه و مکانیزه

شرکت آراد زرین

تخصصی ترین آژانس تبلیغاتی و گسترده ترین

صاحب رسانه تبلیغات محیطی در سراسر کشور

شرکت آراد فاتح

سرمایه گذار پروژه های انبوه سازی

در کلان شهرهای کشور

مجموعه رستوران های تکتم

کاخ رستوران تکتم

فودکورت و فود هال تکتم

سازنده پل های عابر پیاده

پلکان ثابت، نیمه مکانیزه و مکانیزه

شرکت آراد زرین

تخصصی ترین آژانس تبلیغاتی و گسترده ترین

صاحب رسانه تبلیغات محیطی در سراسر کشور

شرکت آراد فاتح

سرمایه گذار پروژه های انبوه سازی

در کلان شهرهای کشور

مجموعه رستوران های تکــــتم

کاخ رستوران تکتم

فودکورت و فود هال تکتم